Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
Екология

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ (ЛИВ) КЪМ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД — РУСЕ

7000 Русе, ул.”Цариград” 7Б
тел: 082/501 569

Лабораторията е акредитирана съгласно БДС ENISO/IEC17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” и притежава Сертификат за акредитация под регистрационен № 166 ЛИ / 24.03.2011 г. издаден от Българската служба за акредитация /БСА/. Сертификатът е валиден до 31.03.2015г.

Обхват на акредитация на ЛИВ

Изпитване и вземане на проби от:

- Вода за питейно-битови цели и природни води
- Отпадъчна промишлена и битово-фекална вода
- Води от плувни басейни.

Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД — Русе извършва следните услуги на юридически и физически лица срещу заплащане:

- Вземане на проби от питейни, повърхностни, подземни, отпадъчни води и води от плувни басейни
- Изпитване по микробиологични, химически и показатели с индикаторно значение на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води

Услугите се извършват по методи от акредитирания обхват на лабораторията, възложени със заявка за изпитване или сключен договор.

Показатели за изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води: специфична електропроводимост, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен/свободен хлор, общ хлор, мътност, цвят, мирис, вкус, перманганатна окисляемост, хлориди, сулфати, фосфати, флуориди, обща твърдост, калций, магнезий, желязо, мед, хром, цинк, алуминий, бор, цианиди, общ органичен въглерод, температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число;

Показатели за изпитване на отпадъчна промишлена и битово-фекална вода: активна реакция, химичнопотребен кислород (бихроматен) ХПК, неразтворени вещества, общ азот, желязо, мед, хром, цинк, цианиди, температура, общ фосфор, кадмий, олово, никел;

Показатели за изпитване на води от плувни басейни: активна реакция, амониев йон, нитрити, манган, остатъчен/свободен хлор, общ хлор, перманганатна окисляемост, желязо температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, микробно число, стафилококи.

МОНИТОРИНГ

Минимум показатели за анализ при постоянния мониторинг

показател

активна реакция

амониев йон

вкус

електропроводимост

желязо

манган

мирис

мътност

нитрати

нитрити

остатъчен свободен хлор

цвят

ешерихия коли

микробно число при 220С

Показатели с индикаторно значение

показател

МС

единица

забележка

активна реакция

≥6.5 и ≤ 9.5

pH единици

забележка (1) и (2)

амониев йон

0.50

mg/l

вкус

приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

електропроводимост

2000

μSсм-1(при 200С)

забележка (1)

желязо

0.2mg/l

mg/l

калций

150

mg/l

забележка (3)

магнезий

80

mg/l

забележка (3)

манган

0.05mg/l

mg/l

мирис

приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

мътност

приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

забележка (4) и (5)

обща твърдост

12

mgΣqv/l

забележка (3)

остатъчен свободен хлор

0.3 –0.4

mg/l

забележка (7)

перманганатна окисляемост

5.0

mgO2/l

забележка (8)

фосфати

0.5

mg/l

хлориди

250

mg/l

забележка (1)

цвят

приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

колиформи

0 / 100

KOE/ml

забележка (10)

брой колонии (микробно число) при 220С

без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода


Забележки:

(1) Водата не трябва да е агресивна

(2) За негазирана вода, предназначена за бутилиране, наливане в кутии или други опаковки, се допуска долна граница до 4.5pH единици, а за естествено или изкуствено газирана вода pH може да бъде и по-ниско.

(3) Показателите се определят само за вода от поземни водоизточници, за които няма данни.

(4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност, според метода за определяне на показателя

(5) Определянето на показателя е съгласно §4 ПЗР от наредбата

(6) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000м3 вода в денонощие

(7) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове за хлориране след осъществен 30-минутен контакт с водата

(8) Показателят се определя във всички случаи, когато не се изследва общ органичен въглерод

(9) Определя се, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв. При несъответствие с определените изисквания за качество, съгласно чл. 10, ал. 1 се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни микроорганизми, включително криптоспоридии, и риска за консуматорите. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети

(10) За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0 / 250 КОЕ/ml

   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.